ANAPLOGA FOUNTAIN

Anaploga fountain_closeup. Photo: E. Kanetaki

View of the Anaploga fountain. Photo E. Kanetaki